top of page
11 Exponents.png
Exponents

Introduction and Summary

Inleiding en Opsomming

X / . Sums

X / . Somme

Applying 4 Laws

Toepassing van Wette

Complex Calculations

Komplekse Berekeninge

 + and - Sums

+ en - Somme

2001
Introduction and Summary | Inleiding en Opsomming

2001

Watch Lesson

KYK LES

2002
Applying 4 Laws | Toepassing van Wette

2002

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2003
+ and - Sums | + en - Somme

2003

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2004
X / . Sums | X / . Somme

2004

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2005
Complex Calculations | Komplekse Berekeninge

2005

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

Surds
11 Surds.png

Simplify with Prime Factorisation

Vereenvoudig d.m.v. Priemfaktorisering

X / . Sums

X / . Somme

Multiplying out Brackets

Uitmaal van Hakkies

Complex Calculations

Komplekse Berekeninge

 + and - Sums

+ en - Somme

2006
Simplify with Prime Factorisation | Vereenvoudig d.m.v. Priemfaktorisering

2006

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2007
Multiplying out Brackets | Uitmaal van Hakkies

2007

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2008

2008
Surds with Variables | Wortels met Veranderlikes

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2009

2009
Proofs | Bewyse

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

2010

2010
Rationalising the Denominator | Rationalisering van die Noemer

Watch Lesson

KYK LES

MARK SUMS AFTER EACH SET

MERK SOMME NA ELKE STEL

11 Algebraic Fractions.png
Under construction.png
Algebraic Fractions

(Grade 10 and 11 Algebraic Fractions are on the same level)

(Graad 10 en 11 Algebraiese Breuke is op dieselfde vlak)

bottom of page